Informace k výuce září 2020

Rádi bychom Vás informovali o výuce Zdravé 5 ve školním roce 2020/2021. Výuka Zdravé 5 je realizovaná dle postupů a doporučení, které vydalo MŠMT dne 24.8.2020 v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. Objednání programů Zdravé 5 je tedy pouze na rozhodnutí ředitele školy, není dle instrukcí MŠMT zakázáno.
Na základě informací, které jsou v manuálu uvedeny, bychom rádi upřesnili, že:

 • výukový program zapadá do školního vzdělávacího programu (znalost zásad zdravého stravování je jedním z pilířů ochrany zdraví)
 • při výukovém programu nedochází ke koncentraci vyššího počtu dětí, lektor pracuje pouze s homogenní skupinou, tedy jednou třídou (program probíhá vždy v každé třídě zvlášť, maximálně 2 třídy denně, a to tak, aby se zabránilo kontaktům mezi žáky 1. a 2. stupně)
 • lektor se vyhýbá blízkému kontaktu s dětmi, dodržuje bezpečnou vzdálenost (minimálně 1,5m) a výuka probíhá v lavicích v dané třídě, kterou mají žáci určenou
 • lektor je proškolen, zná a dodržuje základní hygienická pravidla, provádí osobní dezinfekci rukou, při mytí používá ručníky na jedno použití, během programů dodržuje pravidla pro ochranu úst a nosu, pravidla při kýchání a smrkání
 • v průběhu pobytu ve třídě i škole lektor vždy nosí roušku nebo ochranný štít
 • lektor realizuje výuku pouze v případě, že je zcela zdravý a bez jakýchkoli příznaků nemoci
 • pokud by lektor jevil příznaky infekčního onemocnění, jako je např. kašel a rýma (které nejsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění), zvýšená teplota, horečka, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nevstupuje do budovy školy a telefonicky výuku zruší.

Školy prosíme o spolupráci

 • před zahájením a také po skončení programu prosíme o řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor (lavice, stůl,…)
 • prosíme o ochranu našich lektorů tedy dodržování hygienických předpisů
 • v případě, že lektor shledá nedostatečné dodržování hygienických předpisů ze strany školy, je povinen na tento stav upozornit, popřípadě ukončit výuku
 • v případě, že škola shledá nedostatečné dodržování hygienických předpisů u lektora, je oprávněná výuku zrušit
 • pokud by nastala změna ve stupních pohotovosti v oblasti ochrany zdraví (tzv. semafor na II. a III. stupeň) dle místní epidemiologické situace, žádáme před zahájením programu kontaktovat přímo lektora (kontaktní údaje najdete v přihlášce) a tento stav mu sdělit, aby nedošlo ke zbytečnému výjezdu.
 • v případě, že se škola dozví o výskytu onemocnění covid-19 ve třídě nebo ve třídách, kde je již plánována výuka, neprodleně informuje o vzniklé situaci lektora a také manažerku projektu Alenu Paldusovou, aby se předešlo dalšímu šíření nemoci.
 • v případě výskytu nemoci na škole, kde je v následujících 10 dnech plánována výuka Z5, a škola hodlá dál poskytovat výuku ve specifickém režimu, konzultujte vzniklou situaci s koordinátorkou projektu a společně se dohodnou na dalším postupu (přeložení, případně úplné zrušení výuky Z5)

V případě další dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Alena Paldusová
Tel: +420 720 936 177
alena.paldusova@albert.cz

Kristýna Bernatová
Tel: +420 720 936 133
kristyna.bernatova@albert.cz